Rubriky
Infrastruktura Komunikace s městem

Odpověď radního pro dopravu Šimáka na Výzvu představitelům města Plzně

V září 2013 jsme jménem více než čtyř stovek Plzeňanek a Plzeňanů (viz www.plzennakole.cz/vyzva) oslovili městského radního pro dopravu, náměstka Miloslava Šimáka (ČSSD), s výzvou za zlepšení podmínek pro městskou cyklistiku v Plzni.

Panu náměstkovi chvíli trvala odpověď, nám následně chvíli trvalo zveřejnění, proto odpověď, s omluvou Vám i panu náměstkovi, zveřejňujeme až nyní. Za odpověď děkujeme.

Sami nechceme odpověď nijak komentovat nad to, že různé věci vidíme jinak. Pokud chcete sdělit svůj názor, jak výzvu a odpověď vidíte Vy, neváhejte diskutovat na Facebookových stránkách www.facebook.com/plzennakole.

Zároveň si Vám dovolujeme sdělit, že před komunálními volbami na podzim 2014 hodláme oslovovat kandidující politické formace, abychom zjistitli a zveřejninli jejich pohled na problematiku městské cyklistiky v Plzni a kroky, jimiž její rozvoj chtějí (nebo nechtějí) podpořit. I o tom Vás samozřejmě budeme informovat.

——-

Statutární město Plzeň
náměstek primátora
Ing. Miloslav Šimák
Plzeň, 22. listopadu 2013

Výzva představitelům města Plzně | Plzeň jezdí na kole – 2013 – reakce

Vážení zástupci výzvy, vážení spoluobčané,

Po základním prodiskutování problematiky současného stavu a dalších perspektiv cyklistické dopravy v Plzni na společné schůzce v září t.r. si dovoluji závěry reagující na Vaši „Výzvu představitelům města Plzně“ iniciativy Plzeň jezdí na kole – 2013 zaslat také písemně.

Propojení páteřních cyklostezek v centru města
• Propojení komunikací pro cyklisty vedoucích z okrajových čtvrtí je postupně realizováno po obvodu historického jádra v sadovém okruhu. V samotném historickém jádře města je pak vzhledem k nízké intenzitě motorové dopravy, úzkému uličnímu profilu a památkové ochraně cyklistická doprava vedená v hlavním dopravním prostoru a v pěších zónách. Toto řešení je zcela obvyklé v památkově chráněných centrech měst.

Zpřístupnění dalších jednosměrek jízdním kolům i v „protisměru“, jak to umožňuje zákon
• O obousměrný pohyb cyklistů v jednosměrkách (v souladu s ČSN 736110) usiluje město již několik let, bohužel u komunikací s parkováním po obou stranách zatím tuto úpravu silniční správní úřad vždy (s odvoláním na nesouhlas Policie ČR) zamítl. Samospráva města nemůže silničnímu správnímu úřadu nařídit, jak má rozhodnout.

Zajištění kvalitních cyklostojanů před hlavním vlakovým nádražím a Centrálním autobusovým nádražím
• Osazení stojanů na kola u Centrálního autobusového nádraží a vlakových nádraží či zastávek by mělo být především v zájmu provozovatelů veřejné dopravy, kteří ve většině případů jsou také vlastníky budov či přiléhajících pozemků. Prostor před Hlavním vlakovým nádražím je před rekonstrukcí a k přelomu letošního a příštího roku jsou dokončovány nové podchody z něho do Železniční či Šumavské ulice, které podstatně změní zavedené přístupové trasy cestujících. Dalším impulsem bude i autobusový terminál v prostoru mezi kolejištěm Hlavního nádraží a Šumavskou ulicí, který by měl být realizován z evropských fondů plánovacího období 2014+. V současné době je i s ohledem na další připravované investice v této oblasti prověřováno napojení všech nových styčných bodů veřejné dopravy na cyklistické trasy včetně umístění uzamykatelných stojanů u nich. U Centrálního autobusového nádraží je vytipováno variantně místo pro stojan a probíhá proces směřující k výběru a povolení jeho realizace.

Vytvoření kapitoly v rozpočtu na podporu rozvoje městské cyklistiky
• Přestože město nemá v rozpočtu speciální „kolonku“ pro cyklistickou dopravu, každoročně do rozvoje cyklistické infrastruktury investuje nezanedbatelné částky. Stejně tak není v rozpočtu města vyčleněna pěší doprava, doprava v klidu, uliční zeleň, apod. Dopravní stavby (novostavby, rekonstrukce i drobné opravy) mají většinou pozitivní dopad na více druhů dopravy. Město realizuje cyklistickou infrastrukturu v rámci dopravních staveb již více než 15 let a vzhledem k tomu, jak se síť komunikací pro cyklisty postupně rozrůstá, považujeme tento postup za úspěšný.

Vytvoření pozice cyklokoordinátora na plzeňské radnici
• Pozice cyklokoordinátora podle „Uherskohradišťské charty“ a teď nově podle „Asociace měst pro cyklistiku“ naráží u všech větších statutárních měst, které jsou dále členěny na městské obvody či městské části, na rozdělení kompetencí mezi jednotlivými samosprávami. Proto také v těchto městech je vytvoření pozice cyklokoordinátora podle „Uherskohradišťské charty“ velmi problematické. V Plzni je správcem takřka všech veřejně přístupných ploch příspěvková organizace Správa veřejného statku města Plzně, a zde vykonává od roku 1998 převážnou část koordinačních činností při přípravě, realizaci a údržbě cyklistických tras a cyklistických zařízení pí. Ing. Pavla Dyntarová. Vychází přitom ze základních koncepčních materiálů, které byly schváleny orgány města – především „Zásad dopravní politiky města Plzně“ z roku 1996 a „Generelu cyklistických tras města Plzně“ z roku 2001, který je pravidelně aktualizován. Od roku 2003 jako potvrzení vůle města důsledně prosazovat cyklistickou dopravu byla ustavena tzv. subkomise pro cyklistiku. Složení a statut komise se v průběhu času měnily, nicméně vždy byla a v současné době také je platformou – poradním orgánem – zabývajícím se koncepčními záležitostmi týkajících se cyklostezek a cyklistiky obecně.

Vytvoření plánu zlepšení podmínek pro městskou cyklistiku v následujících letech
• Cyklistická infrastruktura je, dle mého názoru, v porovnání s jinými městy ČR na velmi dobré úrovni, Plzeň rozhodně nijak nezaostává. Např. délkou vybudovaných stezek je Plzeň na předních místech mezi všemi městy ČR. Základním předpokladem pro další zlepšování podmínek pro městskou cyklistiku v následujících letech je racionální využití peněz z rozpočtu města na veřejné investice. Cyklistické trasy jsou nedílnou součástí budované dopravní infrastruktury ať už jejím investorem je stát, kraj nebo město.

Tolik tedy k jednotlivým oblastem Vaší výzvy.

Na závěr mi dovolte s potěšením konstatovat, že město Plzeň a jeho složky získaly díky Vám a Vaší iniciativě „Plzeň na kole“ dalšího významného partnera, který může pomoci při hledání optimálních řešení rozvoje cyklistické dopravy v našem městě.

Ing. Miloslav Šimák, v.r.