Rubriky
Komunikace s městem

Komunikace iniciativy „Plzeň na kole“ s náměstkem primátora města Plzně, Ing. Miloslavem Šimákem

Níže najdete otevřený dopis iniciativy „Plzeň na kole“ Ing. Miloslavu Šimákovi, náměstku primátora města Plzně pro oblast dopravy a správy majetku města, spolu s jeho odpovědí a naší reakcí. Už teď se těšíme na schůzku, budeme Vás o ní samozřejmě informovat.

Aktualizace: 27. června 2013

Doplněno níže:
– Odpověď Ing. Miloslava Šimáka, náměstka primátora města Plzně pro oblast dopravy a správy majetku města
– Odpověď iniciativy „Plzeň na kole“, zastoupené mluvčím Petrem Vaňkem

————————-

27. květen 2013

K rukám: Ing. Miloslav Šimák, náměstek primátora města Plzně pro oblast dopravy a správy majetku města
V kopii: Vybraná regionální média

Vážený pane náměstku,

s potěšením jsme si přečetli v Plzeňském deníku ze dne 7. května (http://bit.ly/115aNKo), že vedení města Plzně v červnu plánuje zastupitelstvu představit jasnou vizi budoucnosti středu města Plzně z hlediska dopravy. Pokládáme dopravní situaci středu města dlouhodobě za neuspokojivou a pevně věříme, že nová vize přinese mnohá opatření, která budou situaci postupnými kroky zlepšovat.

V souvislosti s tvorbou uvedené koncepce bychom Vám rádi položili několik dotazů. Článek informuje o plánovaném navýšení počtu pěších zón ve středu města, což je krok, který vnímáme jako jednoznačně pozitivní a krok, který Plzeň přibližuje středům měst s pokročilým moderním urbanistickým plánováním. Zajímalo by nás, jak bude v nové koncepci řešeno využití jízdního kola jako dopravního prostředku šetrného k životnímu prostředí a oživujícímu pouliční život. Současný stav, kdy například polovina Smetanovy ulice je jízdním kolům zapovězena a druhá zpřístupněna, pokládáme za nešťastný. Zajímalo by nás proto, jak je v koncepci, kterou chystáte k představení, nakládáno s rozvojem podmínek pro městkou cyklistiku.

V měsíci dubnu se k doposud největší plzeňské cyklojízdě sešlo několik stovek Plzeňanek a Plzeňanů. Narůstající počet jízdních kol na ulicích, často navzdory nedostatečným podmínkám, jednoznačně ilustruje zájem plzeňské veřejnosti o možnost většího využití jízdního kola jako dopravního prostředku. Pevně věříme, že představovaná koncepce tento zájem občanů města zohlední.

Vzhledem k tomu, že koncepce má určovat směr přetváření středu města, v němž všichni žijeme, pokládáme za podstatné zapojení veřejnosti do její tvorby a připomínkování. Žádáme Vás tímto proto o sdělení, jakým způsobem je nebo bude podpořeno aktivní zapojení veřejnosti do tvorby připravované koncepce. Jako iniciativa „Plzeň na kole“, usilující o zlepšení podmínek pro městskou cyklistiku v Plzni, máme zájem se do takového procesu zapojit a přispět tak malým dílem k tvorbě co možná nejkvalitnějšího dokumentu.

Vážený pane náměstku, těšíme se na Vaše odpovědi i na budoucí spolupráci.

S pozdravem

Jménem iniciativy „Plzeň na kole“
Petr Vaněk, mluvčí


Iniciativa „Plzeň na kole“
e-mail: [email protected]
web: www.plzennakole.cz
fb: www.facebook.com/plzennakole
zpravodaj: www.bit.ly/ZpravodajPnK

————————-

10. červen 2013

Vážený pane,

děkuji Vám za otevřený dopis, který jsem od Vás obdržel. S potěšením vítám každou občanskou iniciativu, která je vedena snahou rozšířit a zlepšit podmínky pro život občanů našeho města v tomto případě cyklistů.

Nejsem si jist, zda-li bychom o některém z větších českých měst mohli prohlásit, že má bezezbytku problematiku dopravy ve svém centru zcela vyřešenu. Také v historickém jádru města Plzně (HJMP) z hlediska dopravního hledáme složitě kompromisy při uspokojování potřeb vlastníků objektů, zde žijících obyvatel, podnikatelů a jejich zaměstnanců, návštěvníků či turistů. O hledání možností řešení, o vizích je i úvod článku, který zřejmě inicioval Vaši reakci – Váš otevřený dopis. Jsou skryty pod názvy studií „Oživení HJMP“ a „Zklidnění HJMP“ zpracovávané Útvarem koncepce a rozvoje města, jejichž prezentace a doporučení budou spolu se souvisejícími projekty v následném období představovány orgánům města gesčním náměstkem kolegou Ing. Petrem Rundem.

Do mých kompetencí pak patří spíše záležitosti spojené více s „reálným životem“. Pro oblast cyklistické dopravy byla mými předchůdci zřízena v roce 2003 poradní skupina – subkomise pro cyklistiku, která se, byť v pozměněném složení, schází pravidelně i nyní, reaguje na aktuální podněty ke kterým navrhuje a doporučuje řešení.

Dovoluji si Vám proto, jako představiteli občanské iniciativy „Plzeň na kole“ navrhnout a zároveň Vás požádat o osobní účast na práci této skupiny v dalším období. Domnívám se, že při jednání této skupiny by se k Vám v souvislostech dostaly informace např. proč polovina Smetanovy ulice je jízdním kolům zapovězena a druhá zpřístupněna či další aktuální informace k problematice cyklistické dopravy, které by členy Vaší iniciativy mohly zajímat.

Projevíte-li o moji nabídku zájem, sdělte mi tuto skutečnost spolu s adresou, na kterou by Vám měly být doručovány pozvánky.

Přeji Vám pěkný den

Ing. Miloslav Šimák
náměstek primátora

————————-

27. červen 2013

Vážený pane náměstku,

děkujeme za Vaši odpověď na náš otevřený dopis. Pokládáme ji za dobrý základ pro budoucí vzájemnou komunikaci. Jsme si vědomi existence tzv. subkomise pro cyklistiku, která spadá do Vaší gesce a k účasti v níž nás ve své odpovědi vyzýváte. Proto jsme již nějakou dobu jejími členy. Naše otázky ovšem spadaly do oblasti zohlednění možností cyklistické dopravy v chystané dopravní koncepci pro střed města, stejně jako zapojení veřejnosti do diskuzí nad touto koncepcí. Ani jedno z toho nespadá do činnosti tzv. subkomise, která například pro zapojení veřejnosti do diskuzí nad koncepčními materiály ani nemá odpovídající zdroje.

Rádi bychom Vás tímto požádali o osobní schůzku. Jsme si vědomi toho, že psaní dopisů a odpovědí není nutně nejvhodnější cestou k vylepšování stavu věcí v jakékoli oblasti. Vzhledem k tomu, že iniciativě „Plzeň na kole“ velmi záleží na stavu podmínek pro cyklistickou dopravu v našem městě, a vzhledem k tomu, že na straně Rady města Plzně, v níž Vy oblast dopravy vykonáváte, je jistě vůle dopravní podmínky v Plzi zlepšovat (a tedy i oblast cyklodopravy), rádi bychom takové příležitosti využili pro zahájení smysluplného dialogu.

Při příležitosti schůzky Vám coby odpovědnému členu Rady města Plzně předáme „Výzvu představitelům města Plzně“ za zlepšení podmínek pro městskou cyklistiku, kterou v uplynulých týdnech na adrese www.plzennakole.cz/vyzva podepsalo již několik stovek Plzeňanek a Plzeňanů.

Vážený pane náměstku, žádáme Vás tedy tímto o schůzku, ideálně v období mezi polovinou července a srpna, pokud to z Vaší strany bude proveditelné.

S pozdravem

Jménem iniciativy „Plzeň na kole“
Petr Vaněk, mluvčí


Iniciativa „Plzeň na kole“
e-mail: [email protected]
web: www.plzennakole.cz
fb: www.facebook.com/plzennakole
zpravodaj: www.bit.ly/ZpravodajPnK