Během několika následujících týdnů pozor na Klatovské, kde probíhá postupná úprava vodorovného značení. Důvodem je vyznačování cyklopruhů, piktokoridorů, přednostních stání na semaforech, a s tím související úpravy jako zkrácení příliš dlouhých odbočovacích pruhů nebo změna využití volného prostoru podél zastávek tramvaje. Připravili jsme podrobný přehled. Nejzásadnější změnou na Klatovské třídě je propojení centra (od sadů Pětatřicátníků) a Bor (k odbočce do Kaplířovy) koridorem pro cyklisty v obou směrech, který má zvýšit bezpečnost i rychlost průjezdu na kole. Není sice dostatek prostoru na to, aby celých cca 2,5 km bylo provedeno formou vyhrazeného pruhu, i tak ale tento počin města koordinovaný s ŘSD (část Klatovské je vedena jako silnice I. třídy spravovaná ŘSD) považujeme ze velký pokrok. Konečná podoba, které bude vyznačena do konce dubna, bude vypadat takto:

Směr sady Pětatřicátníků – Bory

Na tento směr byl brán větší zřetel a cyklisté budou více chráněni, protože většina trasy je více či méně do kopce a rozdíl v rychlosti aut a cyklistů je větší. Navíc některé úseky přímo nabízely „dokonalé řešení“ formou vyhrazeného jízdního pruhu:
 • úsek sady Pětatřicátníků – U Práce: vyznačení vyhrazeného jízdního pruhu při pravé straně vozovky, zbývající pruhy pro auta mírně zúženy; využívá minimální možné šířky dané normami, do budoucna město přislíbilo posunutí obrubníků o cca 60 cm (přibližně k patám nynějších sloupů na chodníku), které prostor pro chodce téměř nezmění, ale šířka pruhu pro cyklisty se zvýší na normou doporučovanou; na křižovatce s Palackého a Husovou se vyznačuje přednostní stání pro cyklisty v pravém pruhu, s Tylovou v obou pruzích (zde lze odbočit vlevo na Americkou, která bude výhledově průjezdná jen pro MHD a cyklisty)
 • úsek U Práce – Plachého: kvůli nedostatku prostoru je řešen jen jako piktogramový koridor v prostoru jízdnáho pruhu, v souladu s doporučeními ministerstva dopravy s občasným červeným zvýrazněním; u napojení Plachého ulice bude pro cyklisty namalován přednostní přejezd do pravého jízdního pruhu vytvořeného napojením Plachého ulice, auta najíždějící z ní tedy budou dávat cyklistům přednost
 • úsek Plachého – Belánka: vyznačení vyhrazeného jízdního pruhu, obdobně jako podél synagogy; průjezd podél napojení Nerudovy a Hálkovy (nejsou semafory) bude po celé délce v červeném provedení; opět se výhledově počítá s posunutím obrubníků tak, aby měl cyklopruh doporučenou šířku; na semaforu s Borskou budou přednostní stání pro oba jízdní pruhy
 • úsek Belánka – Dobrovského: plnohodnotný vyhrazený jízdní pruh, díky zkrácení odbočovacího pruhu před Chodským náměstím a zrušení zbytečného levého pruhu pro auta mezi Chodským náměstím a odbočovacím pruhem vlevo na Dobrovského; díky tomu vzniká prostor pro cyklopruh s ideální šířkou a ostatní nevyužitá plocha bude využita pro krátkodobá parkovací stání různě rozmístěna po celém úseku; stání by měla být s parkovacími hodinami a mít omezení na několik hodin, pro návštěvu obchodů a služeb; věříme, že se najde místo i na cyklostojany; přednostní stání na semaforech s Dobrovského v obou pruzích
 • úsek Dobrovského – náměstí Míru: plnohodnotný vyhrazený jízdní pruh, obdobně jako předchozí úsek; zrušení parkovacích stání podél zastávky Dobrovského ve prospěch cyklopruhu, dále zrušení pravého jízdního pruhu ve prospěch cyklopruhu a průběžných parkovacích stání; za křižovatkou s Hruškovou mírné zúžení auto-pruhů (zachován levý odbočovací pruh) a přednostní stání na křižovatce s Mánesovou (nám. Míru)
 • úsek podél náměstí Míru: ruší se parkovací místa podél zastávky ve prospěch vyhrazeného cyklopruhu podél zastávky (zbývající prostor by měl být využit pro stání kontejnerů) a dále před křižovatkou jeho převedení na dva piktokoridory – každý v jednom jízdním pruhu (pravý odbočovací, a levý průběžný + odbočovací vlevo), oba s přednostním stáním pro cyklisty; v budoucnu by mělo být stavebními úpravami umožněno přímé sjetí vpravo na cyklostezku Sukova a vyhnutí se čekání na zelenou společně s auty
 • úsek Sukova – Bory: kombinace plnohodnotného vyhrazeného cyklopruhu (většina úseku) s pikgokoridorem v místech podél zastávek tramvaje Dvořákova a U Borského parku; nezbývá než doufat, že v budoucnu bude prostor pro rozšíření vozovky, aby se cyklopruh vešel; prozatím budou osazeny značky „Pozor cyklisté“ a piktogramový koridor zvýrazněný červenými úseky, především na svém začátku; i u křižovatky s Kaplířovou se dočkáme přednostního stání, v budoucnu by i do Kaplířovy mělo být upravené odbočení bez čekání na semaforu s přímým najetím na již hotovou cyklostezku po pravé straně

Směr Bory – sady Pětatřicátníků

Ve směru do centra je řešení o něco horší, ale pořád ho považujeme za přínosné. Důvodem je větší zahuštění provozu na příjezdu do centra a pravděpodobně větší opatrnost města s omezováním kapacity pro auta.
 • úsek Bory – náměstí Míru: řešen bohužel jen piktogramovým koridorem; důvodem je nedávná rekonstrukce křižovatky s Kaplířovou s využitím dotací, které znemožňují předělat oblast kolem zastávky u Borského parku na širší; v tomto duchu je řešen celý úsek až k Majerově, kde začíná užší vyhrazený cyklopruh při pravém okraji; případné odbočení vlevo do Sukovy je nutné řešit jen v auto-pruhu, naštěstí to nebude nic častého (do Sukovy se bude jezdit spíš Kaplířova – Boettingerova); přednostní stání na semaforech nicméně mají oba pruhy – děkujeme za to
 • úsek náměstí Míru – Dobrovského: zúžený vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty, díky mírnému zúžení obou auto-pruhů; podél napojení Alešovy bude červeně zvýrazněn, před semafory s Dobrovského se vyznačí přednostní stání v obou pruzích
 • úsek Dobrovského – Belánka: nejprve cyklokoridor (podél zastávky Dobrovského až k Právnické fakultě není prostor), následně je piktogramy převeden do pravého pruhu (vzniklého napojením Stehlíkovy) a řešen jako nejužší možná verze vyhrazeného cyklopruhu, aby byly zachovány dva dosavadní jízdní pruhy jen s mírným zúžením; na Chodském náměstí se kvůli propustnosti aut nepočítá s přednostním stáním, stejně tak na Belánce; na Belánce navíc hrozí problémy při „zelené jen vpravo“, kdy auto budou odbočovat a cyklisté stát po pravé straně ve vyhrazeném pruhu; zde bude připraveno červené provedení cyklopruhu – čas ukáže, zda je řešení dostatečné; vyhrazení pravého jízdního pruhu pouze pro odbočení vpravo bohužel nepřichází v úvahu kvůli zachování propustnosti křižovatky v přímém směru
 • úsek Belánka – U Práce – sady Pětatřicátníků: nejužší možná verze vyhrazeného cyklopruhu, mírné zúžení dosavadních jízdních pruhů; opět budeme doufat v budoucí posunutí obrubníků, kde i pár desítek centimetrů může komfort cyklistů velmi zvýšit; na žádné křižovatce přes sady Pětatřicátníků není možné odbočení vlevo, proto se ani nepočítá s přednostními stáními, vše bude jen jako úzký pruh pro cyklisty jedoucí rovně a vpravo; i podél napojení z náměstí T.G.Masaryka (severní napojení bez semaforu) bude povrch cyklopruhu červený; bohužel ani na křižovatce s Americkou se nepočítá s přednostním stáním na semaforech, opět kvůli možnosti „objet cyklistu“ při odbočování vpravo na zelenou šipku; režim na této křižovatce by se ale měl změnit na podzim, kdy bude tranzit auty přes Americkou znemožněn
 • úsek U Práce – sady Pětatřicátníků: vyhrazený pruh pro cyklisty v minimální šířce bude i zde, až pod divadlem se rozšíří a převede do pravého odbočovacího, kterým se následně napojí do pěší zóny s povolením cyklistů podél Právnické fakulty a dál na Pattonův most a na Lochotín; cyklisté sice budou svedeni ze silnice „mezi chodce“, ale podle našich informací by měl být obnoven piktogramový koridor skrz pěší zónu, a tak by celý průjezd měl být bezpečný pro všechny a pravděpodobně rychlejší, než čekání na semafor před Solní
K poslednímu úseku ještě doplňujeme, že v budoucnu bude řešeno i zabezpečení průjezdu před čekající tramvají vyjíždějící ze Solní a auty čekajícími od Veleslavínovy na průtah, kde se dnes v obou případech často blokuje průjezd cyklistů i průchod chodců. Zlepšení bude dosaženo namalováním „stop-čáry“ o něco dříve a v budoucnu i přesunem světelné signalizace tramvají i aut tak, že zastavením před ní zůstane průjezd/průchod zachován. Následovat bude napojování dalších ulic v okolí, to je ale zatím ve stádiu projektování. Například prodloužení cyklostezky z Edvarda Beneše až na Chodské náměstí, napojení na stezku podél ulice U Trati, napojení k nádraží Jižní předměstí Hálkovou, umožnění odbočení do Smetanových sadů cyklistům, výše zmíněná přímá napojení na stezky v Sukově a Kaplířově ještě před semaforem, a napojení na cyklostezku podél 17. listopadu doděláním jejího chybějícího úseku podél SPŠ strojní. Asi se shodneme na tom, že i toto řešení je báječné. Malý krůček pro cyklistu, velký skok pro Plzeň. Pokud jste dočetli až sem, musíme přiznat, že jde o aprílový žertík. Vše popsané je jen fikcí a přáním. Alespoň zatím. Pokud to čte i „někdo z města“, může to vzít jako inspiraci a náměty pro skutečné úpravy v jednotlivých úsecích. Třeba se jich v budoucnu opravdu dočkáme – snad po zprovoznění západního obchvatu a převedením trasy silnice I. třídy na něj – tím by byly změny na Klatovské jen v rukou města. Jediné, co už je nyní schválené, je omezení průjezdu Americkou na MHD a cyklisty přibližně od konce léta. Fotky jsme si vypůjčili od Městem na kole a Brno na kole, děkujeme! Je smutné, že stejné obrázky se nedají pořídit i v Plzni. Zatím tedy nezbývá než doufat a těšit se, že se jednou Klatovská třída změní z průtahu na městský bulvár, kde auta nebudou dominovat, kde půjde žít a kde se chodci i cyklisté budou cítit příjemně a bezpečně. Vidíte to stejně? Přidejte se k nám! Cesta k cyklisticky smýšlejícímu městu je ještě daleká a je potřeba ji přiživovat.