Rok 2021 snad přinese cyklodopravě více prostoru než ten loňský, kdy města a kraje zahltila agenda kolem covid-19. Bilancujeme, a rozhodli jsme se sepsat, co se v cyklodopravě za rok 2020 povedlo. Zeptali jsme se lidí, kteří jsou za mikromobilitu odpovědní na úrovni města Plzně a Plzeňského kraje, jak to vidí oni. A přidali své komentáře.

Michal Vozobule, město Plzeň, náměstek primátora pro dopravu a životní prostředí

 • Registrujeme zvýšený zájem o jízdu na kole ve městě (zatím jde spíše subjektivní pocit, pokusíme se změřit).
 • Zlepšení infrastruktury pro cyklisty (Kaplířova, Mohylová, Studentská, Skrétova, Luční).
 • Otevření Bikeheartu (Centra cyklistiky sídlícího ve Štruncových sadech, pozn. red.)
 • Obnovená cyklojízda a kampaň Do práce na kole (v kontextu pandemie o to více).
 • Vypsání výběrového řízení na cyklokoordinátora (běželo do 31. 1. 2021).
 • Vytvoření a stabilizace nového úseku na SVS (Správa veřejného statku, pozn. red.) (cyklo a veřejná doprava).

Komentář Plzně na kole

 • V roce 2021 stále nevíme, kolik lidí a kudy v Plzni jezdí na kole. Doufáme, že se „pokusy to změřit“ nakonec a konečně zdaří a bude jim dána náležitá priorita. Věříme, že data jsou rozhodující pro smysluplné plánování (nejen) v oblasti dopravy. Tento ve své podstatě jednoduchý krok trvá opravdu dlouho. Auta měříme, tak pojďme měřit i chodce a cyklisty.
 • Akce na podporu cyklistiky (mikromobility) v řadě měst organizuje, spoluorganizuje, nebo minimálně zaštiťuje radnice (například Otrokovice, Zlín, Lovosice, Most, Přerov, Hradec Králové, Horoměřice, Oprava a další). Navíc město může, pokud se ujme nabízeného pořadatelství celorepublikově působné a zavedené akce Do práce na kole, zdarma získat zdrojová data měřená a sbíraná v rámci projektu (trasy provedených cest, četnosti průjezdů, atp.). Těšíme se, až se k tomu Plzeň rozhodne. Rádi předáme žezlo 🙂
 • Celkově bychom ocenili, kdyby si město projekty podporující mikromobilitu vzalo opravdu za své. Chybí i výraznější podpora PMDP v tématu „s koloběžkou do tramvaje“. Vždyť MHD a mikromobilita jsou (a mají být) velcí parťáci.
 • Pokroky v budování a propojování sítě cyklostezek jsou v Plzni opravdu žalostně pomalé. Cyklistika (mikromobilita) stále, ani v roce 2021, nemá náležitou podporu. Stále tu máme náhodně budované cyklostezky, které jsou nespojité, neprůběžné skrz křižovatky, končící v nájezdu do silnice, atp. Přitom řada výzkumů dokazuje, že právě mikromobilita je řešením pro budoucnost. 

Jan Hakl, město Plzeň, vedoucí Úseku veřejné dopravy a cyklodopravy, Správa veřejného statku města Plzně

 • Zahájení práce našeho úseku, zajištění zapálených pracovníků a připravení pozice Cyklokoordinátora na SVS.
 • Navázání spolupráce a zejména společného pohledu na řešení rozvoje cyklodopravy s ÚKRMP (Útvar koncepce a rozvoje, pozn. red.), ale i s Plzeňským krajem, atd.
 • Zapojení městských obvodů do plánování staveb pro cyklo (cyklodopravu, pozn. red.), hledání cest a vazeb na dotační zdroje.
 • Iniciace vstupu města do spolku Partnerství pro městskou mobilitu a zapojení do aktivit spolku včetně získávání důležitých informací.
 • Prosazení 0centimetrového nášlapu pro cyklostezky do Plzeňského standardu komunikací (bod 1.1.16, pozn. red.).
 • Shoda na řešení cyklodopravy v koncepčních dokumentech centrální oblast a Bory.
 • Shoda na nutnosti modernizovat cyklogenerel zejména o kategorizaci tras, definici parametrů infrastruktury, řešení parkování kol, atd., včetně nastavení rozsahu vazeb na již zahájené zpracování Plánu udržitelné mobility oblasti ITI.
 • Pokračování v přípravě a realizaci propojení Štruncáky – Bolevák.
 • Prosazení umístění cyklostezky do hlavního dopravního prostoruprojekt prodloužené Aleje svobody (propojení Západního okruhu přes čtvrť Berlín na Karlovarskou ulici, pozn. red.).

Komentář Plzně na kole

 • Tento příspěvek je těžké okomentovat. Obsahuje velké množství velmi obecných bodů.
 • Nášlapy 0 centimetrů na cyklostezkách: Máme radost, že se tato samozřejmost probojovala do Plzeňského standardu komunikací 🙂 Důležité je ale i vymáhání této skutečnosti v realizovaných stavbách. Kdo toto za město bude hlídat?
 • Nášlapy 0 centimetrů by měly být samozřejmé i na chodnících. Jak příjemný je pohyb po městě pro hendikepované nebo rodiče s kočárky? Pojďme město konečně přizpůsobit všem!
 • Cyklostezka v hlavním dopravním prostoru je skvělá věc – je to systémově správný krok, pokud jsou ovšem cyklostezky odděleny alespoň sloupky – pro bezpečí cyklistů. Výzkum Transport for London z roku 2020 zmiňujeme mimo jiné zde.
 • Jak bude Úsek veřejné dopravy a cyklodopravy komunikovat s veřejností? Bude od ní aktivně sbírat podněty k plánovaným stavbám, dokumentům (cyklogenerel, koncepční dokumenty, atp)?
 • Vloni nás zaujala publikace Informace o dopravě v Plzni, která přináší zajímavé shrnutí o dopravě. Informace o cyklodopravě jsou ovšem zaměřené pouze na nové cyklistické stavby,  neřeší cykloinfrastrukturu jako síťovou záležitost. Také se z ročenky dozvíme kolik máme v Plzni silnic které třídy, ale už ne cyklistických a pěších stezek. Vyšší informační hodnotu by získala díky celkovému přehledu dopravy, např. o dělbu přepravní práce. Dočkáme se ročenky i letos a v širším znění?

Jaroslav Holler, Útvar koncepce a rozvoje, Vedoucí úseku veřejného prostoru, město Plzeň

 • Z hlediska řešení tras pro cyklisty a mikromobilitu obecně se podařilo realizovat první části těchto tras v hlavním dopravním prostoru, tj. ve vozovkách, což je systémový krok správným směrem. Tento přístup umožní ochranu a větší komfort pro chodce v přidruženém dopravním prostoru, a zároveň umožní pro cyklisty a jiná vozítka komfortnější, jednodušší a rychlejší průjezd křižovatkami (např. jihozápadní kvadrant křižovatky Kaplířova x Klatovská, cyklopiktogram v ulici U Borského parku, objezd zastávky MHD vyhrazeným cyklopruhem v ulici Na Dlouhých (správě v ulici Dlouhá, pozn. red.), v přípravě je pak návrh cyklistických vyhrazených pruhů ve vozovce prodloužené Aleje Svobody).
 • Z hlediska řešení parkování kol a dalších prostředků aktivní mobility se daří zavádět jako běžnou součást mobiliáře ve veřejném prostoru i kvalitně řešené odstavy: 
  • záměr přestavby prostoru u nádraží („paluba Hamburk“, dokončení květen 2021), která obsahuje zásadní navýšení kapacity a komfortu odstavů formou krytých kontejnerových stání a cykloboxů a symbolicky významnější pozici pro cyklo/mikro dopravu 
  • dosaženo nepravomocné územní rozhodnutí na Jiráskovo náměstí, kde je systémově počítáno s cyklo/mikro dopravou (ve většině nároží budou umístěna komfortní hnízda stojanů).
 • Z hlediska propagace mikromobility a cyklistiky a rozvoje jejího komunitního zázemí je úspěchem také otevření centra cyklistiky Bikeheart podpořeného grantem Prazdroj lidem.

Komentář Plzně na kole

 • Existuje systémový nástroj, který by občanům přehledně zobrazil plánované projekty v jedné mapě? Umožnil by zapojení veřejnosti do procesu plánování, připomínkování projektů, atp. Řešení by bylo výhodné i pro město samotné – například pro přehled cyklokoordinátorky v tom, co se v kterém ÚMO děje a buduje. 
 • Uvažuje město o jednotném řešení prvků dopravní infrastruktury pro celé město? Napříč městem vidíme různá řešení objezdů zastávek. Přitom projektovat a stavět vždy odlišné řešení bude přinášet další vynaložené náklady, které by systémové prvky pomohly šetřit. Přehlednost a předvídatelnost dopravní infrastruktury pro její účastníky je další nesporná výhoda 🙂 
 • Cyklopruhy v hlavním dopravním prostoru: Dle studie “Cycling Injury Risk in London: Impacts of Road Characteristics and Infrastructure” je doporučeno prostor cyklostezky v hlavním dopravním prostoru (silnice) opatřit sloupky. I „lehké” oddělení cyklopruhu snižuje riziko nehody o 20 %.
 • Cyklostezky v ulici Kaplířova měly v době dokončení a převzetí stavby, a stále mají, nemalé množství nepovedených a nepromyšlených míst. Na řadu z nich jsme přímo Správu veřejného statku města Plzně upozornili zde. Některá kritická místa byla na základě naší žádosti upravena a zlepšena, některá místa se naopak zhoršila.
 • Za rok 2020 se v Plzni podařilo rozpracovat dva velké projekty pro parkování (odstav) kol. Oceňujeme, že projekty probíhají. Musíme však konstatovat, že město potřebuje spíše 50 (a více) malých projektů, které by opravdu zlepšily stávající, velmi nedostatečnou, kapacitu odstavů. Situace s cyklostojany tak v Plzni zůstává v podstatě neměnná, a aktivita příslušných orgánů z našeho pohledu žalostně nízká.
 • Obecně vnímáme významný prostor ke zlepšení v oblasti zapojování veřejnosti do plánování a přípravy městské plzeňské výstavby a dalších projektů ve veřejném prostoru. Příkladem může být projekt „úpravy křižovatky Rondel“, kde připomínky podle článku Útvaru koncepce a rozvoje proběhly v únoru 2020. Žádnou významnější komunikaci města jsme však nezaznamenali (považujeme se v tomto ohledu za odbornou veřejnost).

Pavel Čížek, náměstek hejtmanky pro oblast dopravy, Plzeňský kraj 

 • V roce 2020 byla připravena Koncepce cyklodopravy v Plzeňském kraji. Ta stanovuje, že je nutné zaměřit se na realizaci hlavních dálkových cyklotras. Těchto cyklotras je 7, paprskovitě se sbíhají do Plzně. (…) Koncepce dále navrhuje propojení cyklotras jedním prstencem cyklotras v těsné blízkosti Plzně a druhým krajským okruhem ve větší vzdálenosti kolem Plzně. Tento systém nových cyklotras by měl zajistit bezpečnou a rychlou cyklodopravu pro „všední dny“ i pro volný čas. (…)
 • Postavily se významné části cyklostezek na trase mezinárodní cyklotrasy CT3 v úsecích Rokycany – Plzeň a Plzeň – Horšovský Týn a bude se pokračovat v úseku H.Týn – Domažlice.
 • Byla propojena Plzeň a CHKO Brdy. (…)(zbývají dokončit dílčí úseky), od Nezvěstic do Brd vede nová cyklostezka č. 315 až na Padrťské rybníky a dále pokračuje až do Jinců.
 • Zásadně Plzeňský kraj podpořil výstavbu Cykloresortu Radnicko (sportovní areály s pumptracky a cyklotraily, pozn. red.). (…) K přesunům v rámci resortu je možné použít dopravu na radnické železniční trati. 
 • V dalších letech se kromě CT3 chceme více zaměřit na zanedbanou CT37 v úsecích Železná – Plzeň a Plzeň – Zvíkovec.
 • (…) vzniklo i výborné středisko na křížení cyklotras – cyklopoint (Bikeheart, centrum cyklistiky, pozn. red.) ve Štruncových sadech v Plzni.

Komentář Plzně na kole

 • Plánuje kraj systematickou podporu dopravy kol ve vlaku, a to napříč krajem? Ať už pro dojíždění do práce, nebo cyklistiku rekreační. Míst pro kola ve vlacích stále není dost.
 • Koncepce cyklodporavy v Plzeňském kraji určuje jako klíčové dopravní koridory oblasti velkých aglomerací. Plzně se týká spojení na trase Plzeň – Tlučná – Vejprnice – Nýřany. Cyklostezka z Vejprnic do Plzně je přerušena ve velmi frekventovaném a úzkém místě v okolí oblasti Na Brůdku, ulice Veprnická. Pokud má být propojení opravdu funkční, musí být v kuse a plynulé. Takto je pro potenciální uživatele stále překážkou.