Rubriky
Komunikace s městem

Výzva představitelům města Plzně | Plzeň jezdí na kole

Oslovili jsme nové vedení města s naší výzvou pro zlepšení podmínek pro cyklisty – tentokrát byla výzva předána Ing. Petru Náhlíkovi, náměstkovi primátora pro oblast dopravy a životního prostředí města Plzně (předána v lednu 2015, odpověď jsme obdrželi 27. 2. 2015).

(Odpověď na předchozí výzvu z podzimu 2013, řešenou s p. Miroslavem Šimákem, radním pro dopravu, najdete zde)

Panu náměstkovi děkujeme a tady je text výzvy i jeho odpověď. K jednotlivým bodům se postupně budeme vracet v dalších článcích a vše samozřejmě budeme sledovat.


 

My, níže podepsaní Plzeňané a Plzeňanky, žádáme představitele našeho města, aby věnovali zvýšenou pozornost podpoře a rozvoji městské cyklistické dopravy. Příznivé podmínky pro bezpečnou a pohodlnou městskou cyklistiku zvyšují počty cyklistů v ulicích měst. Hojnější využívání jízdního kola jako dopravního prostředku snižuje počty automobilů ve městech a tím i míru znečištění výfukovými plyny, pozitivně působí na zdraví cyklistů a vede k obecnému přijetí jízdního kola jako samozřejmé součásti udržitelné městské dopravy.

Více cyklistů a chodců v ulicích měst, jednoduchá návaznost dopravy hromadné, pěší i cyklistické, to všechno jsou faktory, které významně utvářejí město jako živoucí organizmus. Není náhodou, že mezi města s nejvyšší kvalitou života patří města s výraznou cyklistickou kulturou, například Vídeň, Curych nebo Vancouver.

Podmínky pro cyklistickou dopravu se v našem městě v uplynulých 20 letech citelně zlepšily, přesto Plzeň ani zdaleka nemůže soutěžit s mnoha českými městy, kde se městské cyklistice dostává potřebné pozornosti. Plzeň ve svém rozpočtu nemá kapitolu přímo vyhrazenou pro městskou cyklistiku, chybí zde funkce cyklokoordinátora.

S přihlédnutím k výše uvedenému, ale i k tomu, že nelze vše změnit okamžitě, vyzýváme představitelky a představitele města, aby v roce 2013 a 2014 věnovali pozornost následujícím oblastem:

  • Plzeň na kole: Propojení páteřních cyklostezek v centru města

Petr Náhlík: Zde je myslím shoda mezi iniciativou Plzeň na kole a městskou správou. Cyklostezky na území města Plzně jsou propojovány průběžně. Uvítám, když uvede, které (či která) konkrétní propojení postrádáte.

  • Plzeň na kole: Zpřístupnění dalších jednosměrek jízdním kolům i v „protisměru“, jak to umožňuje zákon

Petr Náhlík: Zde je myslím shoda mezi iniciativou Plzeň na kole a městskou správou. Dopravní značení je možné stanovit (rozhodnutím orgánu státní správy nikoliv samosprávy) po projednání s dotčenými orgány zejména s příslušnými složkami Policie ČR. Uvítám zaslání souhrnného návrhu konkrétních ulic či jejich úseků např. k prvnímu jarnímu dni tj. k 21. 3. 2015. Poté bude návrh projednání s dotčenými orgány zejména s příslušnými složkami Policie ČR a poté, tam kde to po projednání bude možné, také realizován.

  • Plzeň na kole: Zajištění kvalitních cyklostojanů před hlavním vlakovým nádražím a Centrálním autobusovým nádražím

Petr Náhlík: Zde je myslím shoda mezi iniciativou Plzeň na kole a městskou správou.

  • Plzeň na kole: Vytvoření kapitoly v rozpočtu na podporu rozvoje městské cyklistiky

Petr Náhlík: Město, které je územně členěno na 10 obvodů, a má více než 160 000 obyvatel, má poněkud složitější strukturu rozpočtu než rozpočet malé obce. Z toho důvodu byly, jsou a budou prostředky na podporu rozvoje městské cyklistiky v řadě kapitol městského rozpočtu.

Např.:

– studie cyklostezek z Plzně do okolních obcí hrazené z rozpočtu Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně

– projekty i realizace nových cyklostezek a lávek hrazených z rozpočtů Městských obvodů 1 – 10

– projekty i realizace další cyklistické infrastruktury (stojany, mapy, značení) z rozpočtů Městských obvodů 1 – 10

– projekty i realizace nových cyklostezek a lávek hrazených ze zdrojů EU prostřednictvím Útvaru koordinace evropských projektů

– projekty i realizace nových cyklostezek a lávek hrazených z rozpočtu Odboru investic MMP

– projekty i realizace cyklopruhů či cyklostezek a další cyklistické infrastruktury, které jsou součástí jiných větších staveb hrazených z rozpočtu Odboru investic MMP

– projekty i realizace cyklopruhů či cyklostezek a další cyklistické infrastruktury, které jsou součástí jiných menších staveb hrazených z rozpočtu Správy veřejného statku města Plzně

– údržba stávajících cyklostezek a lávek a další cyklistické infrastruktury (stojany, mapy, značení) z rozpočtu Správy veřejného statku města Plzně

  • Plzeň na kole: Vytvoření pozice cyklokoordinátora na plzeňské radnici

Petr Náhlík: Vzhledem k omezenému množství prostředků koordinaci projekčních a realizačních záměrů zajišťují zaměstnanci úseku dopravního inženýrství Správy veřejného statku města Plzně

  • Plzeň na kole: Vytvoření plánu zlepšení podmínek pro městskou cyklistiku v následujících letech

Petr Náhlík: Správa veřejného statku města Plzně (SVSMP) ve spolupráci s Útvarem koncepce a rozvoje města Plzně (ÚKRMP)  a Útvarem koordinace evropských projektů města Plzně (ÚKEP) připravuje přehled staveb potřebných pro úplné naplnění Generelu cyklistických tras města Plzně. Výstupem bude grafická část – mapa cyklistických tras (převzatých z generelu) rozdělených na trasy existující, trasy s vydaným stavebním povolením, trasy s částečnou studijní nebo projektovou přípravou a trasy bez projektové nebo studijní přípravy. Dále bude rozlišeno, zda stavba je nebo není celá na pozemcích města, tedy velmi důležité majetkové záležitosti. Výstup bude mít i tabulkovou podobu se stejnými údaji jako v grafice. Přehled staveb bude dokončený pravděpodobně koncem dubna 2015. Město Plzeň uvítá i náměty iniciativy Plzeň na kole.

Plzeň na kole: Jsme přesvědčeni, že se Plzeň má připojit k jednoznačnému trendu nejen v západní Evropě, který směřuje k většímu rozvoji městské cyklistiky a vnímání jízdního kola jako významné a pozitivní součásti městské dopravy. Jsme přesvědčeni, že Plzeňanky a Plzeňané, cyklisté a cyklistky dnešní i budoucí, tento přístup ocení.